Vad jag erbjuder

Metodhandledning 

Lågaffektiv metodhandledning

Jag erbjuder metodhandledning, vilket är en handledningsform som har inslag av utbildningsinsatser där det behövs, och som fokuserar på att öka personalens kunskaper om de underliggande svårigheter som kan finnas hos personer de möter. I kombination med detta tar vi tillsammans fram strategier för att förebygga såväl som att hantera olika situationer som kan uppstå. 

Grunden i lågaffektivt bemötande utgår från principer som handlar om människosyn och hur vi genom av att bli medvetna om våra egna reaktioner och tankar kan bli effektivare i att hantera utmanande situationer.

Det kan handla om att kartläggning, t.ex. av en persons stressfaktorer, av skyddande positiva faktorer, av personens vardagsliv och hjälpmedel eller annat. Det kan också handla om att arbeta med att personalen har en gemensam grundsyn som bygger på förståelse för individiden.

Metodhandledning innehåller till skillnad från processhandledning flera inslag av utbildning. Vi lär oss medan vi letar!

PERMA-handledning

PERMA kan såklart vara en del av den lågaffektiva metodhandledningen men ibland kan en mer renodlad PERMA-handledning vara ett bra sätt att få ny kraft i en arbetsgrupp och för att ta sig ur onda cirklar och gamla hjulspår.  I PERMA-handledning inleder vi med ett utbildningsinslag om vad PERMA är och hur forskningen ser ut. Vi tittar därefter på lite olika aspekter av detta i gruppen och påbörjar sedan en gemensam nyfiken kartläggning av vad detta kan innebära för vår/våra huvudpersoner. 


Handlednings och utbildningspaket

Att ha en gemensam kunskapsgrund att stå på kan vara en viktig del i de diskussioner som sedan för arbetet framåt. När vi tillsammans fyllt på eller uppdaterat våra kunskaper är det lättare att gemensamt påbörja arbetet med kartläggning av enskilda situationer. Vi erbjuder därför paket där vissa av tillfällena består av miniföreläsningar och andra av handledning kring de frågor som är aktuella i just er verksamhet. 

 Välj de utbildningsdelar som är relevant för er verksamhet, vi rekommenderar dock att inleda med Lågaffektivt bemötande i praktiken då övriga bygger på att en gemensam förståelse av detta. Varje avsnitt är cirka 1,5-2 timmar. 


Det är också möjligt att själv önska ämnen, områden och upplägg utifrån verksamhetens behov. Föreläsningar

De flesta av föreläsningarna går att få antingen som hel eller halvdag. Vissa av dem fungerar även att få i formatet kort inspirationsföreläsning, kontakta mig för en diskussion utifrån era behov och förutsättningar. 

Lågaffektivt bemötande på tre nivåer

Hur kan man förebygga svåra situationer? Vad gör vi om det inte går som vi har tänkt? Och vad gör vi när personen vi möter hamnat i kaos? Kan anpassas för att passa personalgrupper i LSS, skola, äldreomsorg eller liknande verksamheter.

Halvdag, heldag eller två heldagar. 

PERMA

PERMA är ett begrepp som kommer från forskningen i positiv psykologi, och i den här föreläsningen fokuserar vi på hur vi kan använda oss av den forskningen för att med kartläggning och  små förändringar i vardagen skapa välbefinnande och förebygga stress för personer som är i behov av vårt stöd. 

Verktyg för att ge verktyg- Hur kan man hjälpa de vi möter att hitta sina egna strategier för att reglera sina känslor? 

När det gäller att behålla självkontrollen så är de bästa alltid om man kan hitta sina egna strategier för detta, för då kommer de med större sannolikhet att genomföras när det behövs. Egna strategier följer också med mig vidare i livet tillskillnad från specifik personal. Men även om de egna strategierna ofta är bäst behöver vi inte uppfinna alla hjul igen, så i denna föreläsning kommer vi fokusera mycket på konkreta och vardagliga exempel på hur stöd för känsloreglering kan se ut. Passar dig som möter personer i behov av stöd för att reglera känslor, t.ex. barn eller personer med adhd, autism och/eller intellektuell funktionsnedsättning. 

Vardagsstöd och den professionella rollen - att arbeta där lagarna överlappar

Att arbeta i LSS-verksamheter är att ofrånkomligen ställas inför situationer i vardagen där vår skyldighet att ge stödinsatser ibland krockar med lagstiftningens starka betoning av frivillighet. I denna föreläsning vrider vi och vänder tillsammans på de dilemman som kan uppstå och tittar närmare på vad som kan vara hjälpsamt då, och vad vi behöver se upp med. 

Att göra vardagen begriplig - en föreläsning om tydliggörande pedagogik och vardagliga bedömningar

Grundläggande föreläsning och vardagsnära bedömningar, tydliggörande pedagogik, hjälpmedel och anpassningar för personer med diagnos inom autismspektrumtillstånd

Autism - Hur kan vi förstå och bemöta?

Grundkurs kring  autismspektrumtillstånd där vi även kort går in på närliggande och överlappande diagnoser. För dig som möter autism i ditt dagliga yrkesliv och behöver grundläggande kunskap.

Autism - Hur kan vi förstå och bemöta?

Grundkurs kring  autismspektrumtillstånd där vi även kort går in på närliggande och överlappande diagnoser. För dig som arbetar i yrken där autismspecifik kunskap kan vara värdefullt, t.ex. i vård, socialtjänst, frivård, bibliotek, polis eller andra myndigheter.

Lågaffektivt bemötande för verksamheter där man möter personer med trauma. 

Hur påverkas våra beteenden och förmågor av vara med om svåra saker eller av brister i omsorgen? Och hur kan vi bemöta på ett sätt som skapar tillit och läkande? 

Anpassade föreläsningar utifrån verksamhetens behov

En hel del av de föreläsningar jag gör är anpassade för verksamhetens behov. Vilka frågor är aktuella och viktiga hos er just nu? Kontakta mig gärna om ni vill diskutera möjligheten till något särskilt upplägg eller innehåll. 


Bedömningar

K3 - Kvalitet, kunskap, karläggning. 

TTAP-Teacch Transition Assessment Protocol

Observationer med efterföljande återkoppling